XL (40) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XL (40) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 19 lutego 2020 roku o godz.0730
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z XXXVIII (38), XXXIX (39) posiedzenia Zarząd Powiatu.
 3. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, za rok 2019 – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 4. Przyjęcie informacji z działalności Komendy Powiatowego Policji w Gołdapi w roku 2019 rok – referuje Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi.
 5. Przyjęcie informacji z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w roku 2019 – referuje Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi.
 6. Przyjęcia informacji z wykonania preliminarza kosztów za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. złożonego przez Dyrektora Domu św. Faustyny – Nie lękajcie się Caritas Diecezji Ełckiej z realizacji zadania publicznego „Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym” –referuje Dyrektora Domu św. Faustyny – Nie lękajcie się.
 7. Rozpatrzenie wniosku GoldMedica Spółka z o.o. o wyrażeniu zgody na dzierżawę/najem mienia – referuje Prezes GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi.
 8. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi w roku 2019 – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.
 9. Przyjęcie informacji z realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w roku 2019 – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.
 10. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. upoważnienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gołdapskiego przy realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gołdapskim (V)” w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.
  2. upoważnienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gołdapskiego przy realizacji projektu „Aktywizacja po 30 (2020)” Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.
  3. nabycie przez Powiat Gołdapski nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Rogale gmina Banie Mazurskie przeznaczonej pod drogę powiatową – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 11. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Gołdapi i włączenia jej do Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi – referuje Główny specjalista ds. edukacji,
  2. przystąpienia Powiatu Gołdapskiego do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – referuje Starszy specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej
  3. powierzenia przez Powiat Gołdapski realizacji zadania publicznego  w zakresie prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2036 – referuje Skarbnik Powiatu,
  5. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2020 rok – referuje Skarbnik Powiatu.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska