XXI (21) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszamy na XXI (21) posiedzenie
Komisja Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej,
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 24 lutego 2020 roku o godz. 16.00

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX (20) posiedzenia Komisji.
 4. Przyjęcie informacji z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w roku 2019 – referuje Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi.
 5. Przyjęcie informacji z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi w roku 2019 – referuje Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi.
 6. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi w roku 2019 – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.
 7. Przyjęcie informacji z realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w roku 2019 – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.
 8. Przyjęcie sprowadzania z realizacji „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, za rok 2019” – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 9. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Gołdapi i włączenia jej do Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi – referuje Główny specjalista ds. edukacji,
  2. przystąpienia Powiatu Gołdapskiego do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – referuje Starszy specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej,
  3. powierzenia przez Powiat Gołdapski realizacji zadania publicznego  w zakresie prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2036 – referuje Skarbnik Powiatu,
  5. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2020 rok – referuje Skarbnik Powiatu.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Wolne wnioski.
 12. Wnioski Komisji.
 13. Zamknięcie posiedzenia.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

  

Przewodniczący Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

 Marek Kuskowski