XCIII (93) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XCIII (93) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 27 października 2021 roku o godz. 0900
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie wniosku w sprawie dokonania przesunięć w preliminarzu kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi na 2021 r. – referuje Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej.
  3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi na 2022 r. – referuje Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej.
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za III kwartał 2021 r. – referuje Skarbnik Powiatu. Bożena Radzewicz.
  5. Przedstawienie wstępnych danych do projektu budżetu na 2022 r. – referuje Skarbnik Powiatu.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad.

 

 wz. Starosty

Andrzej Ciołek
Wicestarosta