XXXIX (39) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszamy na XXXIX (39) posiedzenie:
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 20 października 2021 roku o godz. 13.00

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII (37) posiedzenia Komisji.
 4. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
 5. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2021 roku – referuje  Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 6. przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat gołdapski w roku szkolnym 2020/2021 referuje Główny specjalista ds. edukacji.
 7. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021–2037 referuje Skarbnik Powiatu.
 8. zmian budżetu powiatu w roku 2021- referuje Skarbnik Powiatu.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Wolne wnioski.
 11. Wnioski Komisji.
 12. Zamknięcie posiedzenia.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., pozycja 920) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiat

 

Przewodniczący Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

Marek Kuskowski