VII (7) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszamy na VII (7) posiedzenie
Komisja Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 26 marca 2019 roku o godz. 14.00

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V (5), VI (6) posiedzenia Komisji.
 4. Przyjęcie sprawozdania Dyrektora Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się” Caritas Diecezji Ełckiej w Gołdapi za okres 01.07.2018-31.12.2018 r. z realizacji zadania publicznego „Prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym” – referuje Dyrektor Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się”.
 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi za 2018 rok w porównaniu do roku 2017– referuje Dyrektor Zarządu Dróg w Gołdapi.
 6. Przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2018 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi – referuje Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w Gołdapi.
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi za rok 2018 – referuje Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej.
 8. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi – referuje Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej,
  2. powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Gołdapi – referuje Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej,
  3. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w roku 2019 – referuje Sekretarz Powiatu,
  4. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2019 rok – referuje Skarbnik Powiatu.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Wolne wnioski.
 11. Wnioski Komisji.
 12. Zamknięcie posiedzenia.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

  

Przewodniczący Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

 /-/ Marek Kuskowski