VII (7) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

 Zapraszam na VII (7) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 29 marca 2019 roku o godz. 1300 w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V (5) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Przyjęcie sprawozdania Dyrektora Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się” Caritas Diecezji Ełckiej w Gołdapi za okres 01.07.2018-31.12.2018 r. z realizacji zadania publicznego „Prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym”.
 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi za 2018 rok w porównaniu do roku 2017.
 9. Przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2018 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi.
 10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi za rok 2018 .
 11. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi,
  2. powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Gołdapi,
  3. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w roku 2019,
  4. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2019 rok.
 12. Interpelacje Radnych.
 13. Zapytania Radnych.
 14. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 15. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 16. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 17. Sprawy różne.
 18. Wolne wnioski.
 19. Głos wolny.
 20. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 

   

Przewodnicząca Rady Powiatu

Anna Falińska