V (5) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszamy na V (5) posiedzenie
Komisja Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 26 lutego 2019 roku o godz. 1330

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IV(4) posiedzenia Komisji.
 4. Przyjęcie informacji z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w roku 2018 – referuje Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi.
 5. Przyjęcie informacji z działalności Komendy Powiatowego Policji w Gołdapi w roku 2018 – referuje Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi.
 6. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi w roku 2018 – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.
 7. Przyjęcie informacji z realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w roku 2018 – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.
 8. Przyjęcie informacji z realizacji zadań z zakresu promocji powiatu w roku 2018 – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 9. Przyjęcie sprowadzania z realizacji „Programu Współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, za rok 2018” – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 10. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Powiatowi Oleckiemu – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  2. określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2019 roku – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  3. przystąpienia do realizacji inwestycji pn.”Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.:” Przebudowa ulicy Partyzantów w Gołdapi” – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,
  4. zmiany Statutu Powiatu Gołdapskiego – referuje Przewodnicząca Komisji Statutowej,
  5. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2034 – referuje Skarbnik Powiatu,
  6. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2019 rok – referuje Skarbnik Powiatu.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Wolne wnioski.
 13. Wnioski Komisji.
 14. Zamknięcie posiedzenia.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

Marek Kuskowski