X (10) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad X (10) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 20 lutego 2019 roku o godz. 0900
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z VIII (8), IX (9) posiedzenia Zarząd Powiatu.
 3. Przyjęcie informacji z działalności Komendy Powiatowego Policji w Gołdapi w roku 2018 rok – referuje Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi.
 4. Przyjęcie informacji z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w roku 2018 – referuje Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi.
 5. Przyjęcia informacji z wykonania preliminarza kosztów za okres od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r. złożonego przez Dyrektora Domu św. Faustyny – Nie lękajcie się Caritas Diecezji Ełckiej z realizacji zadania publicznego „Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym” –referuje Dyrektora Domu św. Faustyny – Nie lękajcie się.
 6. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ustanowienia trwałego zarząd dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi na niezabudowanych nieruchomościach gruntowych położonych w Gołdapi, obręb Gołdap 2 na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1082/5 o pow. 0,0041 ha, 1082/13 o pow. 0,0042 ha. – Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.  
 7. Rozpatrzenie wniosku GoldMedica Spółka z o.o. o wyrażeniu zgody na dzierżawę/najem mienia – referuje Prezes GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi.
 8. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażanie zgody na utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej przy Zespole Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi – referuje Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych.
 9. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019 w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” inwestycji pod tytułem „Wykonanie dojazdu dla osób niepełnosprawnych do budynków PCPR i ZSZ w Gołdapi oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 10. Przyjęcie informacji z realizacji zadań z zakresu promocji powiatu w roku 2018 oraz zamierzenia na rok 2019 – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 11. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, za rok 2018 – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 12. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi w roku 2018 – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.
 13. Przyjęcie informacji z realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w roku 2018 – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.
 14. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. upoważnienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gołdapskiego przy realizacji projektu „Aktywizacja po 30 (2019)” w ramach Działania 10.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.
  2. udzielenia pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących udziału Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi w programie Erasmus+, w tym do składania w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego oświadczeń woli i wiedzy dla Fundacji – referuje Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi,
  3. przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi za 2018 r. – referuje Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi,
  4. upoważnienia pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi w zakresie zastępstwa w czasie nieobecności Dyrektora – referuje Dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi.
  5. przyjęcia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
 15. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Powiatowi Oleckiemu – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  2. określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2019 roku – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  3. przystąpienia do realizacji inwestycji pn.”Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.:” Przebudowa ulicy Partyzantów w Gołdapi” – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.
  4. zmiany Statutu Powiatu Gołdapskiego – referuje Przewodnicząca Komisji Statutowej,
  5. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2034 – referuje Skarbnik Powiatu,
  6. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2019 rok – referuje Skarbnik Powiatu.
 16. Sprawy bieżące.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

 Marzanna Marianna
Wardziejewska