V (5) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na V (5) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 27 lutego 2019 roku o godz. 1300 w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IV (4) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Przyjęcie informacji z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w roku 2018.
 8. Przyjęcie informacji z działalności Komendy Powiatowego Policji w Gołdapi w roku
 9. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi w roku 2018.
 10. Przyjęcie informacji z realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w roku 2018.
 11. Przyjęcie informacji z realizacji zadań z zakresu promocji powiatu w roku 2018.
 12. Przyjęcie sprowadzania z realizacji „Programu Współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, za rok 2018”.
 13. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Powiatowi Oleckiemu,
  2. określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2019 roku,
  3. przystąpienia do realizacji inwestycji pn.”Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.:” Przebudowa ulicy Partyzantów w Gołdapi”,
  4. zmiany Statutu Powiatu Gołdapskiego,
  5. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2034,
  6. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2019 rok.
 14. Interpelacje Radnych.
 15. Zapytania Radnych.
 16. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 17. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 18. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 19. Sprawy różne.
 20. Wolne wnioski.
 21. Głos wolny.
 22. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 995) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

Anna Falińska