LXV (65) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszamy na LXV (65) posiedzenie:

Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.

które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2

w dniu 13 listopada 2018 roku o godz. 13.00

 

Porządek posiedzenia:                                                                                                         

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXIV (64) posiedzenia Komisji.
 4. Przedstawienie informacji o wykonanych zadaniach inwestycyjnych i remontach na drogach powiatowych w roku 2018 oraz informacji dotyczącej przygotowania do sezonu zimowego referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.
 5. Przedstawienie informacji o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 2018 na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach zewnętrznych i ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego – referują:

– Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,

 – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi, 

– Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi,

– Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.

 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2018 roku – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  2. przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Budowa chodników na drodze powiatowej nr 4802N ul. Bagienna w Gołdapi” – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,
  3. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego na 2019 rok – referuje Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska,
  4. wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdów w roku 2019 – referuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu,
  5. ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gołdapskiego w 2019 r. – referuje Starszy Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej,
  6. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018-2034- referuje Skarbnik Powiatu,
  7. zmian budżetu powiatu w roku 2018 – referuje Skarbnik Powiatu,
  8. wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie odpowiedz na skargę Prokuratora Rejonowego w Olecku – referuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu,
  9. uchwalenia „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2019”– referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Wolne wnioski.
 4. Wnioski Komisji.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r., 995 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący Komisji

Planowania, Budżetu, Finansów,

Promocji Powiatu, Gospodarki,

Ochrony Środowiska, Zdrowia,

Oświaty i Polityki Społecznej

 

Jaromir Krajewski