LXVIII (68) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na LXVIII (68) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 15 listopada 2018 roku o godz. 13.00  w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z LXVII (67) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Przedstawienie informacji o wykonanych zadaniach inwestycyjnych i remontach na drogach powiatowych w roku 2018 oraz informacji dotyczących przygotowania do sezonu zimowego referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi
 8. Przedstawienie informacji o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 2018 na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach zewnętrznych oraz ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego – referują:

     – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,

     – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi,

     – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi,

     – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.

 1. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2018 roku,
  2. przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Budowa chodników na drodze powiatowej nr 4802N ul. Bagienna w Gołdapi”
  3. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego na 2019 rok,
  4. wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdów w roku 2019,
  5. ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gołdapskiego w 2019 r.,
  6. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018-2034,
  7. zmian budżetu powiatu w roku 2018,
  8. wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie odpowiedz na skargę Prokuratora Rejonowego w Olecku.
  9. uchwalenia „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2019”.
 2. Interpelacje Radnych.
 3. Zapytania Radnych.
 4. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 5. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 6. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 7. Sprawy różne.
 8. Wolne wnioski.
 9. Głos wolny.
 10. Zamknięcie obrad.

 

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r., 995 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

 Stefan Piech