LXIV (64) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na LXIV (64) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 24 lutego 2023 roku o godz. 13.00 w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXIII (63) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Przyjęcie informacji z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w roku 2022.
 8. Przyjęcie informacji z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi w roku 2022.
 9. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi w roku 2022.
 10. Przyjęcie informacji z realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w roku 2022.
 11. Przyjęcie sprowadzania z realizacji „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, za rok 2022”.
 12. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Gołdapski w 2022 r.
 13. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła IIw Gołdapi oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego.
  2. złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum w ZespoleSzkół Zawodowych w Gołdapi oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego.
  3. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w roku 2023.
  4. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Oleckiemu na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem portalu turystycznego Krainy EGO, Ełk- Gołdap- Olecko.
  5. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Powiatem Gołdapskim dotyczącego przyjęcia do wykonania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2023 roku.
  6. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2023.
  7. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Stałej Rady Powiatu w Gołdapi.
  8. rozpatrzenia wniosku.
 14. Interpelacje Radnych.
 15. Zapytania Radnych.
 16. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 17. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 18. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 19. Sprawy różne.
 20. Wolne wnioski.
 21. Głos wolny.
 22. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

     

Przewodnicząca Rady Powiatu
w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk