CXXXVIII (138) posiedzenia Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CXXXVIII (138) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 15 lutego 2023 roku o godz. 8.30
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z CXXXVII (137) posiedzenia Zarząd Powiatu.
 3. Przyjęcie informacji z działalności Komendy Powiatowego Policji w Gołdapi w roku 2022 – referuje Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi.
 4. Przyjęcie informacji z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w roku 2022 – referuje Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi.
 5. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi w roku 2022 – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.
 6. Przyjęcie informacji z realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w roku 2022 – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.
 7. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, za rok 2022 – referuje Główny specjalista ds. Organizacji Pozarządowych.
 8. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Gołdapskiego z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Gołdapskiego, których realizację w roku 2023 wspiera Powiat Gołdapski – referuje Sekretarza Powiatu.
 9. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Gołdapski w 2022 r. – referuje Główny specjalista ds. Edukacji.
 10. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. nabycia przez Powiat Gołdapski niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność osoby fizycznej, położonej w obrębie Przerośl Gołdapska gmina Dubeninki przeznaczonej pod drogę powiatową – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości,
  2. nieodpłatnego przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa do powiatowego zasobu nieruchomości – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości,
  3. nieodpłatnego przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa do powiatowego zasobu nieruchomości – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości,
  4. nieodpłatnego przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa do powiatowego zasobu nieruchomości – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości,
  5. nieodpłatnego przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa do powiatowego zasobu nieruchomości – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
  6. przyznania dofinansowania projektów zgłoszonych w ramach Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
   w art. 3 ust 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2023 – referuje Główny specjalista ds. Organizacji Pozarządowych.
 11. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła IIw Gołdapi oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego – referuje Główny specjalista ds. Edukacji,
  2. złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum w ZespoleSzkół Zawodowych w Gołdapi oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego – referuje Główny specjalista ds. Edukacji,
  3. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w roku 2023 – referuje Sekretarza Powiatu,
  4. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Oleckiemu na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem portalu turystycznego Krainy EGO, Ełk- Gołdap- Olecko – referuje Sekretarza Powiatu,
  5. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Powiatem Gołdapskim dotyczącego przyjęcia do wykonania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2023 roku – referuje Sekretarza Powiatu,
  6. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2023 – referuje Skarbnik Powiatu.
 12. Omówienie wyników kontroli przeprowadzonych wg planu kontroli 2022 r. – referuje Sekretarz Powiatu.
 13. Zatwierdzenie Planu kontroli Zarządu Powiatu w Gołdapi na rok 2023 r. – referuje Sekretarz
 14. Sprawy bieżące.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.                     

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska