LVII (58) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszamy na LVII (58) posiedzenie
Komisja Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej,
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 22 lutego 2023 roku o godz. 13.00

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVII (57) posiedzenia Komisji.
 4. Przyjęcie informacji z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w roku 2022 – referuje Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi.
 5. Przyjęcie informacji z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi w roku 2022 – referuje Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi.
 6. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi w roku 2022 – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.
 7. Przyjęcie informacji z realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w roku 2022 – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.
 8. Przyjęcie sprowadzania z realizacji „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, za rok 2022”– referuje Główny specjalista ds. Organizacji Pozarządowych.
 9. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Gołdapski w 2022 r. – referuje Główny specjalista ds. Edukacji.
 10. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła IIw Gołdapi oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego – referuje Główny specjalista ds. Edukacji,
  2. złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum w ZespoleSzkół Zawodowych w Gołdapi oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego – referuje Główny specjalista ds. Edukacji,
  3. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w roku 2023 – referuje Sekretarz Powiatu,
  4. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Oleckiemu na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem portalu turystycznego Krainy EGO, Ełk- Gołdap- Olecko – referuje Sekretarz Powiatu,
  5. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Powiatem Gołdapskim dotyczącego przyjęcia do wykonania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2023 roku – referuje Sekretarz Powiatu,
  6. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2023 – referuje Skarbnik Powiatu.
 11. Zapoznanie się z projektem uchwały Rady Powiatu w Gołdapi w sprawie rozpatrzenia wniosku – referuje Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Wolne wnioski.
 14. Wnioski Komisji.
 15. Zamknięcie posiedzenia.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

Przewodniczący Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

/-/ Marek Kuskowski