CXXV (125) posiedzenia Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CXXV (125) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 19 października 2020 roku o godz. 830
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z CXX (120), CXXI (121), CXXII (122), CXXIII (123), CXXIV (124),  posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie dokonania przesunięć w preliminarzu kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi na 2022 r. – referuje Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej.
 4. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi na 2023 r. – referuje Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej.
 5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. nabycie przez Powiat Gołdapski niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własności osób fizycznych, położonej w obrębie Żabin gmina Banie Mazurskie przeznaczonej pod drogę powiatową – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
  2. udzielenia upoważnienia Członkom Zarządu: Andrzejowi Ciołkowi- Wicestaroście Gołdapskiemu oraz Grażynie Barbarze Sendzie- Członkowi Zarządu do podpisania porozumień dotacyjnych, realizacji i rozliczenia projektów „ON,TY I JA – RAZEM BEZPIECZNIEJ W POWIECIE GOŁDAPSKIM” oraz „Bądź uważnym i bezpiecznym pieszym”   dofinansowanych w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022- 2024” – referuje Wicestarosta Gołdapski.
 6. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2022 roku – referuje  Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
  2. przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat gołdapski w roku szkolnym 2021/2022 referuje Główny specjalista ds. edukacji.
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Program współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”, na rok 2023 – referuje Wicestarosta Gołdapski.
  4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2022–2037 referuje Skarbnik Powiatu.
  5. zmian budżetu powiatu w roku 2022- referuje Skarbnik Powiatu.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

 

 

 wz. STAROSTY

Andrzej Ciołek
Wicestarosta