LIV (54) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

 Zapraszamy na LIV (54) posiedzenie 
 Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 27 października 2022 roku o godz. 13.00

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LII (52), LIII (53) posiedzenia Komisji.
 4. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2022 roku – referuje  Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
  2. przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat gołdapski w roku szkolnym 2021/2022 referuje Główny specjalista ds. edukacji.
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Program współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”, na rok 2023 – referuje Główny specjalista ds. organizacji pozarządowych.
  4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2022–2037 referuje Skarbnik Powiatu.
  5. zmian budżetu powiatu w roku 2022- referuje Skarbnik Powiatu.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Wolne wnioski.
 7. Wnioski Komisji.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., pozycja 1526) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach   organów powiat

 

 

Przewodniczący Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów,
 Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

Marek Kuskowski