CXLVIII (148) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CXLVIII (148) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 24 maja 2023 roku o godz. 9.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. nieodpłatnego przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa do powiatowego zasobu nieruchomości – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości,
  2. zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora placówki oraz powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi.– referuje Główny Specjalista ds. edukacji,
  3. przyjęcia rocznej informacji o wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2022 roku – referuje Skarbnik Powiatu,
  4. zmian budżetu powiatu w roku 2023 – referuje Skarbnik Powiatu,
  5. przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Gołdapskiego za rok 2022 – referuje Wicestarosta Gołdapski.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

 

 

wz. STAROSTY

 Andrzej Ciołek
WICESTAROSTA