CL (150) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CL (150) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 14 czerwca 2023 roku o godz. 09.30
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z CXLIV (144), CXLV (145), CXLVI (146), CXLVII (147), CXLVIII (148), CXLIX (149) posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Zatwierdzenie zaktualizowanego preliminarza działalności prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. – referuje Dyrektor Domu Św. Faustyny „Nie lękajcie się”.
 4. Rozpatrzenia wniosku w sprawie ustanowienie, na czas nieoznaczony trwałego zarządu do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 157/1 o pow. 0,0507 ha, położonej w obrębie Białe Jeziorki gmina Dubeninki, stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 5. Rozpatrzenia wniosku w sprawie ustanowienia, na czas nieoznaczony trwałego zarządu do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 3231/2 o pow. 1,0186 ha i 3232/7 o pow. 0,8578 ha, położonej w obrębie Górne gmina Gołdap, stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 6. Rozpatrzenia wniosku w sprawie ustanowienia, na czas nieoznaczony trwałego zarządu do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 59 o pow. 1,5961 ha, położonej w obrębie Kowalki gmina Gołdap, stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 7. Rozpatrzenia wniosku w sprawie ustanowienia, na czas nieoznaczony trwałego zarządu do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 3245/2 o pow. 1,0413 ha, położonej w obrębie Kozaki gmina Gołdap, stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. upoważnienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gołdapskiego przy realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w powiecie gołdapskim (I)” w ramach Działania 7.1 programu   regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy,
  2. rozpatrzenia petycji mieszkańców w zakresie wykonania remontu dróg powiatowych nr 1764N o przebiegu Banie Mazurskie -Rogale oraz 1815N na odcinku Rogale – Widgiry – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,
  3. powołania komisji konkursowej w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: ,,Prowadzenie dwóch całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego łączących zadania o charakterze interwencyjnym” – referuje Główny Specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej.
 9. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. udzielenia pomocy rzeczowej partnerskiemu Rejonowi Wyżnickiemu Obwodu Czerniowieckiego w Ukrainie – referuje Sekretarz Powiatu,
  2. uchylenia uchwały Nr IX/56/11 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za pierwsze półrocze oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – referuje Skarbnik Powiatu,
  3. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2022 rok – referuje Skarbnik Powiatu,
  4. udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022 – referuje Skarbnik Powiatu,
  5. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2023–2039 – referuje Skarbnik Powiatu,
  6. zmian budżetu powiatu na rok 2023– referuje Skarbnik Powiatu.
 10. Przyjęcie skonsolidowanego bilansu Powiatu Gołdapskiego za rok 2022 – referuje Skarbnik Powiatu.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

 Marzanna Marianna
/-/ Wardziejewska