LXIX (69) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na LXIX (69) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 23 czerwca 2023 roku o godz. 1400 w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LXVII (67), LXVIII (68) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałej Rady.
 7. Raport o stanie Powiatu Gołdapskiego za rok 2022 oraz debata.
 8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi wotum zaufania.
 9. Przygotowanie do udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Gołdapi za 2022 rok:
  1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok,
  2. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu w Gołdapi z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok,
  3. zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego,
  4. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  5. zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi o udzieleniu absolutorium,
  6. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi,
  7. wystąpienia komisji stałych, dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. udzielenia pomocy rzeczowej partnerskiemu Rejonowi Wyżnickiemu Obwodu Czerniowieckiego w Ukrainie,
  2. uchylenia uchwały Nr IX/56/11 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za pierwsze półrocze oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
  3. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2022 rok,
  4. udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022,
  5. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2023–2039,
  6. zmian budżetu powiatu w roku 2023.
 11. Interpelacje Radnych.
 12. Zapytania Radnych.
 13. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 14. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 15. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 16. Sprawy różne.
 17. Wolne wnioski.
 18. Głos wolny.
 19. Zamknięcie obrad.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu
w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk