CXLVII (147) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CXLVII (147) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 10 maja 2023 roku o godz. 08.30
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wygaszenia trwałego zarządu dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 58/1 o pow. 0,2539 ha, położonej w obrębie Ziemiany gmina Banie Mazurskie – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości w Gołdapi.
 3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego na nieruchomość będącą współwłasnością: Pana Edwarda Melniczok, Pani Krystyny Bachurskiej, Pani Władysławy Kondratowicz i Pana Eugeniusza Melniczok, położone w obrębie Ziemiany gmina Banie Mazurskie – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości w Gołdapi,
  2. powołania komisji konkursowej w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie dwóch całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego łączących zadania o charakterze interwencyjnym” – referuje Główny specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej,
  3. zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły oraz powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi – referuje Główny specjalista ds. edukacji,
  4. zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi – referuje Główny specjalista ds. edukacji,
  5. powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi – referuje Główny specjalista ds. edukacji.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska