CXLVI (146) posiedzenia Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CXLVI (146) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 26 kwietnia 2023 roku o godz. 09.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

  

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ustanowienia, na czas nieoznaczony trwałego zarządu do niezabudowanych nieruchomości gruntowych, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: – 235/2 o pow. 0,0096 ha i 309/4 o pow. 0,0029 ha, – 385/35 o pow. 0,0887 ha, położonych w obrębie Żytkiejmy gmina Dubeninki, stanowiących własność Powiatu Gołdapskiego – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości w Gołdapi.
 3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. przyjęcia informacji o wykonaniu w 2022 roku planu finansowego dla wydzielonego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Gołdapskiego – referuje Skarbnik Powiatu,
  2. przyjęcia informacji o wykonaniu w 2022 roku planu finansowego dla wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy Powiatu Gołdapskiego – referuje Skarbnik Powiatu,
  3. przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za I kwartał 2023 roku – referuje Skarbnik Powiatu,
  4. zmiany budżetu na rok 2023 – referuje Skarbnik Powiatu,
  5. sporządzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Gołdapskiego – referuje Skarbnik Powiatu.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska