LXII (62) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszamy na LXII (62) posiedzenie
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu  19 maja 2023 roku o godz. 11:30

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zapoznanie się z projektem uchwały Rady Powiatu w Gołdapi w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi – referuje Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  4. Zapoznanie się z projektem uchwały Rady Powiatu w Gołdapi w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Gołdapskiego – referuje Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526)  pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 

 

 Przewodniczący Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

Marek Kuskowski