CXLV (145) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CXLV (145) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 13 kwietnia 2023 roku o godz. 13.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z CXLII (142), CXLIII (143), posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Przyjęcie raportu ze stanu sanitarno–higienicznego Powiatu Gołdapskiego za rok 2022 – referuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi.
 4. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w roku 2022 – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w roku 2022 – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 6. Przyjęcie sprawozdania realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” w roku 2022 – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 7. Dokonanie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Powiatu Gołdapskiego – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 8. Przyjęcie sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022 za 2022 rok – referuje Główny specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 9. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Predagogicznej w Gołdapi – referuje Główny specjalista ds. edukacji;
  2. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie dwóch całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego łączących zadania o charakterze interwencyjnym”. – referuje Główny specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej;
  3. rozpatrzenia wniosku mieszkańców dotyczącego remontu drogi powiatowej nr 4850N – ulicy Wileńskiej w Gołdapi referuje Dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi;
  4. rozpatrzenia petycji mieszkańców w zakresie wykonania remontu drogi powiatowej nr 1898Nreferuje Dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi.
 10. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2023–2039 – referuje Skarbnik Powiatu,
  2. zmian budżetu powiatu na rok 2023– referuje Skarbnik Powiatu.
 11. Przyjęcie sprawozdań finansowych jednostek budżetowych powiatu za rok 2022 – referuje Skarbnik Powiatu:
  1. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  2. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi,
  3. Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi,
  4. Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,
  5. Zespół Placówek Edukacyjno–Wychowawczych w Gołdapi,
  6. Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi,
  7. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi,
  8. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi,
  9. Starostwo Powiatowe w Gołdapi.
 12. Przyjęcie zbiorczego bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu Powiatu Gołdapskiego za 2022 r oraz zbiorczej informacji dodatkowej – referuje Skarbnik Powiatu.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

 

wz. Starosty Gołdapskiego

 Andrzej Ciołek
W
icestarosta