CXLIV (144) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CXLIV (144) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 6 kwiecień 2023 roku o godz. 08.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenie zgody na podjęcie prac zmierzających do sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości wydzielonej z działki, oznaczonej numerem ewidencyjnym 302/2 o pow. 0,8290 ha, położonej w obrębie Żytkiejmy gmina Dubeninki, która wchodzi w skład drogi powiatowej Nr 1953N – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości
 3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi – referuje Główny specjalista ds. edukacji;
  2. powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi – referuje Główny specjalista ds. edukacji;
  3. unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Powiatu Gołdapskiego, których realizację w roku 2023 wspiera Powiat Gołdapski – referuje Wicestarosta Gołdapski.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska