LXVII (67) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na LXVII (67) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 21 kwietnia 2023 roku o godz. 13.00  
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przedstawienie założeń programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027.
 4. Przyjęcie protokołu z LXVI (66) Sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 7. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 8. Przyjęcie raportu ze stanu sanitarno–higienicznego Powiatu Gołdapskiego za rok 2022.
 9. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w roku 2022.
 10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w roku 2022.
 11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” w roku 2022.
 12. Dokonanie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Powiatu Gołdapskiego.
 13. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022 za 2022 rok.
 14. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2023–2039,
  2. zmian budżetu powiatu na rok 2023.
 15. Interpelacje Radnych.
 16. Zapytania Radnych.
 17. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 18. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 19. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 20. Sprawy różne.
 21. Wolne wnioski.
 22. Głos wolny.
 23. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

   

Przewodnicząca Rady Powiatu
w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk