CXLII (142) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CXLII (142) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 15 marca 2023 roku o godz. 08.30
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z CXXXVIII (138), CXXXIX (139), CXL (140), CXLI (141) posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Przyjęcie sprawozdanie z przeprowadzonych remontów i modernizacji w Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się” w Gołdapi w 2022 roku – referuje Dyrektor Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się”.
 4. Zatwierdzenie sprawozdania Dyrektora Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się” Caritas Diecezji Ełckiej w Gołdapi za okres 01.01.2022-31.12.2022 r. z realizacji zadania publicznego „Prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym”– referuje Dyrektor Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się”.
 5. Przyjęcie informacji z wykonania preliminarza kosztów za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. złożonego przez Dyrektora Domu św. Faustyny – Nie lękajcie się Caritas Diecezji Ełckiej z realizacji zadania publicznego „Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym”– referuje Dyrektora Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się”.
 6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi za rok – referuje Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej.
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi za 2022 rok w porównaniu do roku 2021 – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.
 8. Przyjęcie informacji o stanie dróg i planu remontów, bieżącego utrzymania dróg i ulic powiatowych na rok 2023 – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego oraz informacji o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego za 2022 r. – referuje Skarbnik Powiatu.
 10. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ustanowienia, na czas nieoznaczony trwałego zarządu do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 345/1 o pow. 0,0007 ha, położonej w obrębie 1 miasto Gołdap, stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 11. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ustanowienia, na czas nieoznaczony trwałego zarządu do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 52/1 o pow. 0,0432 ha i 57/1 o pow. 0,0139 ha, położonej w obrębie Przerośl Gołdapska gmina Dubeninki, stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 12. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ustanowienia, na czas nieoznaczony trwałego zarządu do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 11/1 o pow. 0,0793 ha, położonej w obrębie Włosty gmina Gołdap, stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 13. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ustanowienia, na czas nieoznaczony trwałego zarządu do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 90/1 o pow. 0,0024 ha i 90/2 o pow. 0,0210 ha, położonej w obrębie Zatyki gmina Gołdap, stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 14. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi – referuje Główny specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej.
  2. określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2023 roku – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
  3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2023–2039 – referuje Skarbnik Powiatu.
  4. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2023 – referuje Skarbnik Powiatu.
 15. Przyjęcie bilansu z wykonania budżetu za 2022 r. – referuje Skarbnik Powiatu.
 16. Sprawy bieżące.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

 

 

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska