LXVI (66) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na LXVI (66) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 24 marca 2023 roku o godz. 13.00 w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LXIV (64), LXV (65) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Zatwierdzenie sprawozdania Dyrektora Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się” Caritas Diecezji Ełckiej w Gołdapi za okres 01.01.2022-31.12.2022 r. z realizacji zadania publicznego „Prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym”.
 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi za 2022 rok w porównaniu do roku 2021.
 9. Przyjęcie informacji o stanie dróg i planu remontów, bieżącego utrzymania dróg i ulic powiatowych na rok 2023.
 10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi za rok 2022.
 11. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi.
  2. określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2023 roku.
  3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2023–2039.
  4. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2023.
 12. Interpelacje Radnych.
 13. Zapytania Radnych.
 14. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 15. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 16. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 17. Sprawy różne.
 18. Wolne wnioski.
 19. Głos wolny.
 20. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu
w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk