CLXXII (172) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CLXXII (172) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 24 stycznia 2024 roku o godz. 9.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z CLXVIII (168), CLXIX (169), CLXX (170), CLXXI (171) posiedzenia Zarząd Powiatu.
 3. Informacja z działalności GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi – referuje Prezes GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi.
 4. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmian w Umowie Nr PS/11/2007 z dnia 29 marca 2007 r. o finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi w części nieobjętej dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z podwyższeniem wskaźnika T algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom Wojewódzkim i Powiatowym – referuje Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej.
 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Gołdapskim w roku 2023 – referuje Sekretarz Powiatu Gołdapskiego.
 6. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. powołania Komisji Konkursowej działającej w ramach Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2024 – referuje Główny specjalista ds. organizacji pozarządowych,
  2. przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za IV kwartał 2023 roku – referuje Skarbnik Powiatu.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Gołdapi – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska