LXIX (69) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszamy na LXIX (69) posiedzenie:
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 30 stycznia 2024 roku o godz. 11.00

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXVIII (68) posiedzenia Komisji.
 4. Informacja z działalności GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi – referuje Prezes GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi.
 5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Powiatu w roku  2023 – referuje Przewodnicząca Rady Powiatu.
 6. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Stałej Rady Powiatu w roku 2023 – referuje Przewodniczący/a Komisji Stałych Rady Powiatu.
 7. Przyjęcie sprawozdania z planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej za 2023 rok – referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.
 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Gołdapskim w roku 2023 – referuje Sekretarz Powiatu.
 9. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
  przez Powiat Gołdapski w 2023 r. – referuje Główny specjalista ds. Edukacji.
 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Gołdapi – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Wolne wnioski.
 13. Wnioski Komisji.
 14. Zamknięcie posiedzenia.

 W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526)) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

 Marek Kuskowski