LVIII (58) posiedzenie Komisja Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszamy na LVIII (58) posiedzenie
Komisja Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 24 kwietnia 2018 roku o godz. 1300

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVI (56), LVII (57) posiedzenia Komisji.
 4. Przyjęcie raportu ze stanu sanitarno–higienicznego Powiatu Gołdapskiego za rok 2017– referuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi.
 5. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w roku 2017 – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w roku 2017 – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 7. Dokonanie oceny realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” w roku 2017 – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 8. Dokonanie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Powiatu Gołdapskiego referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 9. Przyjęcie sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022 – referuje Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej
 10. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, w których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Gołdapski – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,
  2. przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1936N, na odcinku Błąkały-Stańczyki-Maciejowięta o długości ok. 4,3 km” – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,
  3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018–2033 – referuje Skarbnik Powiatu,
  4. zmian budżetu powiatu w roku 2018 – referuje Skarbnik Powiatu.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Wolne wnioski.
 13. Wnioski Komisji.
 14. Zamknięcie posiedzenia.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący Komisja
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

Jaromir Andrzej Krajewski