WAŻNE ZMIANY W PRZEPISACH DLA UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH

W związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2017 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.1509) wniosek o udzielenie 50 % bonifikaty z tytułu niskich dochodów składanej w trybie art. 74 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami od opłaty za użytkowanie wieczystego należy złożyć w terminie do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona. Wprowadzony ustawą termin do składania wniosków ma charakter wiążący dla organu wobec czego wnioski o bonifikatę złożone po tym terminie nie mogą być rozpatrywane.

Comments are closed.