XXXVI posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XXXVI posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 18 lutego 2016 roku o godz. 8.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z XXXIV (34), XXXV (35) posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Przyjęcie informacji z działalności Komendy Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w roku 2015 – referuje Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi.
 4. Przyjęcie informacji z działalności Komendy Powiatowego Policji w Gołdapi w roku 2015 rok – referuje Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi.
 5. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wprowadzenie zmian w Umowie Nr PS/11/2007 o finansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi w części nieobjętej dofinansowaniem PFRON – referuje Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej.
 6. Zatwierdzenie preliminarza kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Ełckiej w Gołdapi na rok 2016 w części nieobjętej dofinansowaniem PFRON – referuje Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej.
 7. Zatwierdzenie informacji z wykonania preliminarza kosztów za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r. – referuje Dyrektor Domu Św. Faustyny Nie lękajcie się.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania Dyrektora Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się” Caritas Diecezji Ełckiej w Gołdapi za okres 01.01.2015-31.12.2015 r. z realizacji zadania publicznego „Prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym” – referuje Dyrektor Domu św. Faustyny
  „Nie lękajcie się”.
 9. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi w roku 2015 – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.
 10. Przyjęcie informacji z realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w roku 2015 – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.
 11. Przyjęcie informacji z realizacji zadań z zakresu promocji powiatu w roku 2015 oraz zamierzenia na rok 2015 – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 12. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, za rok 2015 w formie prezentacji multimedialnej – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 13. Przyjęcie planu naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016-2017 – referują Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi oraz Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych
  w Gołdapi .
 14. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. przyznania dofinansowania projektów zgłoszonych w ramach Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2016 – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu,
  2. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego – referuje Główny Specjalista ds. Edukacji,
 15. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Warmińsko – Mazurskiemu na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją konferencji
   „Kształtowanie ofert turystycznej regionu Warmii i Mazur” – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu,
  2. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w roku 2016. – referuje Sekretarz Powiatu,
  3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2016 – 2028 – referuje Skarbnik Powiatu,
  4. zmian budżetu powiatu w roku 2016– referuje Skarbnik Powiatu.
 16. Sprawy bieżące.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

 Starosta Gołdapski
Wz.
Grażyna Barbara Senda

Wicestarosta