XVIII (18) wspólne posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów i Promocji Powiatu, Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszamy na XVIII (18) wspólne posiedzenie:
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów i Promocji Powiatu,
Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej,
które
odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu
23 lutego 2016 roku o godz. 1400

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII (17) posiedzenia Komisji.
 4. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej w roku 2015 – referuj Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 5. Przyjęcie informacji z działalności Komendy Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w roku 2015 – referuje Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi.
 6. Przyjęcie informacji z działalności Komendy Powiatowego Policji w Gołdapi w roku 2015 – referuje Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi.
 7. Przyjęcie sprawozdania Dyrektora Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się” Caritas Diecezji Ełckiej w Gołdapi za okres 01.01.2015-31.12.2015 r. z realizacji zadania publicznego „Prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym” – referuje Dyrektor Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się”.
 8. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi w roku 2015 – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.
 9. Przyjęcie informacji z realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w roku 2015 – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.
 10. Przyjęcie informacji z realizacji zadań z zakresu promocji powiatu w roku 2015 oraz zamierzenia na rok 2016 – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 11. Sprowadzanie z realizacji „Programu Współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, za rok 2015” – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 12. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Warmińsko – Mazurskiemu na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją konferencji pn. „Kształtowanie ofert turystycznej regionu Warmii i Mazur” – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu,
  2. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w roku 2016. – referuje Sekretarz Powiatu,
  3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2016 – 2028 – referuje Skarbnik Powiatu,
  4. zmian budżetu powiatu w roku 2016– referuje Skarbnik Powiatu.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Wolne wnioski.
 15. Wnioski Komisji.
 16. Zamknięcie posiedzenia.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu

 

Przewodniczący Komisji
Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej
Jaromir Andrzej Krajewski
Przewodnicząca Komisji
Planowania, Budżetu,
Finansów i Promocji Powiatu
Halina Kunio