XVIII (18) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

 

Proponowany porządek obrad XVIII (18) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 17 maja 2018 roku o godz. 1400
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosku Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi w sprawie dofinansowania zakupu nieoznakowanego pojazdu terenowego z napędem 4×4, do wykonywania czynności służbowych – referuje Komendant Powiatowej Policji w Gołdapi.
 3. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. uchylenia uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej GoldMedica Sp. z o. o. na zakup sprzętu medycznego – defibrylator – z przeznaczeniem na oddział szpitalny prowadzony przez GoldMedica Sp. z o. o. w Gołdapi – referuje Specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej.
  2. wyrażenia poparcia w dążeniu mieszkańców ulic: Suwalskiej, Kolejowej, 1-go Maja, Świerkowej, Zatorowej i ulic sąsiadujących do zmiany przebiegu projektowanej drogi wojewódzkiej DW 651, która pozwoli na przekierowanie ruchu samochodów ciężarowych poza obszar miasta – referuje Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2019–2034 referuje Skarbnik Powiatu,
  4. zmian budżetu powiatu w roku 2019- referuje Skarbnik Powiatu.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                      

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska