XIII (13) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na XIII (13) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 28 sierpnia 2015 roku o godz. 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.

3. Przyjęcie protokołów z XI (11) i XII (12) Sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.

7. Przyjęcie informacji o stanie i strukturze bezrobocia oraz formach przeciwdziałania bezrobociu w I półroczu 2015 roku.

8. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi za I półrocze 2015 r.

9. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2015 r. i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

10.  Przyjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:

a) uchwalenia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Gołdapskim na lata  2015-2021;

b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2015 rok;

c) powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczych w Gołdapi;

d) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Warmińsko – Mazurskiemu na dofinansowanie zadań związanych z realizacją Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur”;

e) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2015-2025;

f) zmian budżetu powiatu w roku 2015.

11.  Interpelacje Radnych.

12.  Zapytania Radnych.

13.  Wnioski i oświadczenia Radnych.

14.  Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.

15.  Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.

16.  Sprawy różne.

17.  Wolne wnioski.

18.  Głos wolny.

19.  Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Leszek Retel