Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego, Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Komisji Planowania, Budżetu, Finansów i Promocji Powiatu

Zapraszamy na VIII (8) wspólne posiedzenie:

– Komisji Planowania, Budżetu, Finansów i Promocji Powiatu,

– Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej,

które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2

w dniu 24 sierpnia 2015 roku o godz. 14:00

 

Porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołów  z VI (6) i VII (7) posiedzenia Komisji.

4.    Przyjęcie informacji o stanie i strukturze bezrobocia oraz formach przeciwdziałania bezrobociu w I półroczu 2015 roku – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

5.    Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno–Opiekuńczego w Gołdapi za I półrocze 2015 r. – referuje Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi.

6.    Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2015 r. i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej – referuje Skarbnik Powiatu.

7.    Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:

a)    uchwalenia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Gołdapskim na lata  2015-2021 – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi;

b)   zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2015 roku – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi;

c)    powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczych w Gołdapi – referuje Główny Specjalista ds. Edukacji;

d)   udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Warmińsko – Mazurskiemu na dofinansowanie zadań związanych z realizacją Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur”;

e)    zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2015-2025 – referuje Skarbnik Powiatu;

f)    zmian budżetu powiatu w roku 2015 – referuje Skarbnik Powiatu.

8.    Sprawy bieżące.

9.    Wolne wnioski.

10.     Wnioski Komisji.

11.     Zamknięcie posiedzenia.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

Przewodniczący Komisji
Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki SpołecznejJaromir Andrzej Krajewski
Przewodnicząca Komisji
Planowania, Budżetu,
Finansów i Promocji PowiatuHalina Kunio