LXXVI (76) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

 Zapraszam na LXXVI (76) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się

   w dniu 29 lutego 2024 roku o godz. 13.00 w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

            Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXV (75) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym
  oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Przyjęcie informacji z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi
  w roku 2023.
 8. Przyjęcie informacji z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
  w Gołdapi w roku 2023.
 9. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi w roku 2023.
 10. Przyjęcie informacji z realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia
  oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w roku 2023.
 11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy powiatu gołdapskiego
  z organizacjami pozarządowymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, za rok 2023”.
 12. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
 13. uchwalenia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Gołdapskim na lata 2024-2030;
 14. określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2024 roku;
 15. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2039;
 16. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2024.
 17. Interpelacje Radnych.
 18. Zapytania Radnych.
 19. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 20. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 21. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 22. Sprawy różne.
 23. Wolne wnioski.
 24. Głos wolny.
 25. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

    

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gołdapi  

Alicja Anna Iwaniuk