CLXXIII (173) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CLXXIII (173) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 21 lutego 2024 roku o godz. 9.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z CLXXII (172) posiedzenia Zarząd Powiatu.
 3. Przyjęcie informacji z działalności Komendy Powiatowego Policji w Gołdapi w roku 2023 – referuje Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi.
 4. Przyjęcie informacji z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w roku 2023 – referuje Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi.
 5. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi w roku 2023 – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.
 6. Przyjęcie informacji z realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w roku 2023 – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.
 7. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, za rok 2023 – referuje Główny specjalista ds. Organizacji Pozarządowych.
 8. Przyjęcie planu naboru do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 – referują Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi oraz Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi .
 9. Rozpatrzenia wniosku w sprawie wygaszenia trwałego zarządu dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 264 o pow. 0,6583 ha, położonej w obrębie Maciejowięta gmina Dubeninki, stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 10. Rozpatrzenia wniosku w sprawie wygaszenia trwałego zarządu dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 992/3 o pow. 0,0058 ha, położonej w obrębie 2 miasto Gołdap, stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 11. Rozpatrzenia wniosku w sprawie wyrażenie zgody na podjęcie prac zmierzających do sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości wydzielonej z działki, oznaczonej numerem ewidencyjnym 566 o pow. 0,6791 ha, położonej w obrębie 2 miasto Gołdap, która wchodzi w skład drogi powiatowej Nr 4802N – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 12. Rozpatrzenia wniosku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie prac zmierzających do sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości wydzielonej z działki, oznaczonej numerem ewidencyjnym 801/3 o pow. 0,5930 ha, położonej w obrębie 2 miasto Gołdap, która wchodzi w skład drogi powiatowej Nr 4850N – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki nr 992/3 o pow. 0,0058 ha, położonej w obrębie 2 miasto Gołdap, stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości,
  2. powołania Powiatowego Zespołu Koordynującego Realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030 na obszarze Powiatu Gołdapskiego – referuje Główny specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej,
  3. sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gołdapskiego przy realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie gołdapskim (II)” w ramach Działania 7.1 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – referuje Dyrektor Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi.
 14. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. uchwalenia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Gołdapskim na lata 2024-2030 – referuje Dyrektor Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi,
  2. określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2024 roku. – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Rodzinie w Gołdapi,
  3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2039 – referuje Skarbnik Powiatu,
  4. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2024 – referuje Skarbnik Powiatu.
 15. Omówienie wyników kontroli przeprowadzonych wg planu kontroli 2023 r. – referuje Sekretarz Powiatu.
 16. Zatwierdzenie Planu kontroli Zarządu Powiatu w Gołdapi na rok 2024 r. – referuje Sekretarz Powiatu.
 17. Sprawy bieżące.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska