LXX (70) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszamy na LXX (70) posiedzenie

Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,

Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej,

które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2

w dniu 28 lutego 2024 roku o godz. 13.00

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXIX (69) posiedzenia Komisji.
 4. Przyjęcie informacji z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi
  w roku 2023 – referuje Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi.
 5. Przyjęcie informacji z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
  w Gołdapi w roku 2023 – referuje Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
  w Gołdapi.
 6. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi w roku 2023 – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.
 7. Przyjęcie informacji z realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia
  oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w roku 2023 – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.
 8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy powiatu gołdapskiego
  z organizacjami pozarządowymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, za rok 2023”– referuje Główny specjalista ds. Organizacji Pozarządowych.
 9. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
 10. uchwalenia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Gołdapskim na lata 2024-2030 – referuje Dyrektor Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi,
 11. określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2024 roku. – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Rodzinie w Gołdapi,
 12. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2039 – referuje Skarbnik Powiatu,
 13. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2024 – referuje Skarbnik Powiatu.
 14. Sprawy bieżące.
 15. Wolne wnioski.
 16. Wnioski Komisji.
 17. Zamknięcie posiedzenia.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 107)
           pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach
           organów powiatu.

 

          

Przewodniczący Komisji

Planowania, Budżetu, Finansów,

Promocji Powiatu, Gospodarki,

Ochrony Środowiska, Zdrowia,

Oświaty i Polityki Społecznej

 

Marek Kuskowski