LXII (62) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na LXII (62) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
 w dniu 24 maja 2018 roku o godz. 1300 w siedzibie
Nadleśnictwa Czerwony Dwór , Czerwony Dwór 13, 19 – 411 Świętajno

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXI (61) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Przygotowanie do udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Gołdapi za 2017 rok:
  1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok,
  2. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu w Gołdapi z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok,
  3. zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego,
  4. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  5. zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi o udzieleniu absolutorium,
  6. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi,
  7. wystąpienia komisji stałych, dyskusja.
 8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1786N Droga nr 1784 N (Piękne Łąki) – Niedrzwica – droga nr 1784 N (Gołdap) na odcinku od km 2+622 do km 4 + 743 o długości 2,12 km”,
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2017 rok,
  3. udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017,
  4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018–2033,
  5. zmian budżetu powiatu w roku 2018.
 9. Interpelacje Radnych.
 10. Zapytania Radnych.
 11. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 12. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 13. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 14. Sprawy różne.
 15. Wolne wnioski.
 16. Głos wolny.
 17. Zamknięcie obrad.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

 Stefan Piech