CXIX (119) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CXIX (119) posiedzenia

Zarządu Powiatu w Gołdapi

w dniu 22 maja 2018 roku o godz. 1230
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:

  1. powołania komisji konkursowej w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym” – referuje Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej,
  2. powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi referuje Główny Specjalista
    Edukacji,
  3. powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi – referuje Główny Specjalista ds. Edukacji.

3. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:

  1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018–2033 – referuje Skarbnik Powiatu,
  2. zmian budżetu powiatu w roku 2018 – referuje Skarbnik Powiatu.

4. Sprawy bieżące.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

                                                                                                            wz. STAROSTY

                                                                                                 Grażyna Barbara Senda

                                                                                                       WICESTAROSTA