Podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego”

Dnia 19 marca 2018 r. Starosta Gołdapski Andrzej Ciołek oraz Wicestarosta Grażyna Senda przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Bożeny Radzewicz, podpisali umowę na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego”.

Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest firma: CEZ ESCO Polska Sp. z o.o. z/s w Warszawie. Koszt inwestycji wynosi
9 085 611,32 zł, z czego 6 998 112,60 zł to dofinansowanie Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Działania 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków,
Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie o 48,9% efektywności energetycznej 5 budynków użyteczności publicznej Powiatu Gołdapskiego poprzez przeprowadzenie w okresie do 12.2018 r. kompleksowej modernizacji energetycznej obiektów w oparciu o wytyczne dokumentacji technicznej i audytów energetycznych.

Jest to najważniejsza dla powiatu inwestycja w obecnej kadencji. Po jej zakończeniu pacjenci, lekarze, personel szpitala oraz odwiedzający odczują znaczne podwyższenie standardów funkcjonalnych i estetycznych.

Osiągnięcie głównego celu projektu będzie skutkiem zaplanowanych zadań termomodernizacyjnych w  budynkach ochrony zdrowia i oświaty Powiatu Gołdapskiego tj:

– GoldMedica sp. z o.o. w Gołdapi – budynek główny szpitala,

– GoldMedica sp. z o.o. w Gołdapi  – budynek administracji, poradni i laboratorium,

GoldMedica sp. z o.o. w Gołdapi – budynek pogotowia,

– ZPE-W w Gołdapi – budynek administracyjno-dydaktyczny,

– ZPE-W w Gołdapi – budynek sali gimnastycznej.

W ramach tych zadań zostaną m.in. wymienione okna i drzwi zewnętrzne, docieplone ściany zewnętrzne, stropy, zostanie wymieniona instalacja c.w.u i c.o., wentylacja, oświetlenie.

Prace budowlane mają być zrealizowane w 2018 roku.

Comments are closed.