„Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” w 2024 roku

Powiat Gołdapski na realizację Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” w 2024 roku otrzymał środki z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 132.415,38 zł.
Planowany czas realizacji zadania od kwietnia do grudnia 2024r.

Realizatorem zadania w roku 2024 r. jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.

Głównym celem programu AOOzN jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami programu są:

  1. dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie:
    1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
    3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Comments are closed.