M jak Matma

60  uczniów klas 1-3 Technikum w Gołdapi ma możliwość uczestniczenia w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych  lub w zajęciach na poziomie rozszerzonym z  matematyki. Zajęcia odbywać się będą w grupach 5- osobowych w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

Projekt „M jak Matma ” realizowany będzie  w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi w okresie od 01 .08.2018 do 31.08 .2020 r. w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

W ramach projektu uczniowie klas I-III Technikum mogą uczestniczyć w  zajęciach dodatkowych z matematyki opartych o metodę eksperymentu, gdzie wykorzystywane będą narzędzia TIK w szczególności poprzez włączenie w działania dydaktyczne aplikacji GeoGebra. 

Zajęcia prowadzone będą przez dwie nauczycielki matematyki. Każda z Pań poprowadzi zajęcia dydaktyczno- wyrównawczych  dla  6 grup  w roku szkolnym 2018/19 i  6 grup w roku szkolnym 2019/20,  w grupach 5-osobowych. Wymiar godzin na grupę – 20 w semestrze , 40 w roku szkolnym. W przypadku zgłoszenia chęci uczestnictwa w zajęciach na poziomie rozszerzonym matematyki i wykraczającym poza program prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania  możliwe jest w ramach jednej grupy. Każdy z uczestników projektu będzie również uczestniczył w warsztatach rozwoju umiejętności i postaw z zakresu: pracy zespołowej, innowacyjności, kreatywności. Planuje się 10 godzin warsztatów na każdą grupę uczniów.

Obie pracownie matematyczne zostaną doposażone. Pozyskane środki wystarczą na  zakup 38 komputerów,  2 tablic interaktywnych z  projektorami i  drukarkami  laserowymi z funkcją ksera, środków dydaktycznych, gablot sucho ścieralnych,  farby tablicowej,  mebli szkolnych –ławek i krzesła, nagłośnienia klasowego oraz adaptację jednej pracowni (remont podłogi i meble na wymiar). Szkoła pozyskała dofinansowanie w wymiarze 95% realizowanych działań.

 Alicja Szafranowska, wicedyrektor ZSZ w Gołdapi

Comments are closed.