XXXVI (36) posiedzenie Komisja Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszamy na XXXVI (36) posiedzenie
Komisja Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 21 lutego 2017 roku o godz. 1300

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV (35), posiedzenia Komisji.
 4. Przyjęcie informacji z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w roku 2016 – referuje Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi.
 5. Przyjęcie informacji z działalności Komendy Powiatowego Policji w Gołdapi w roku 2016 – referuje Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi.
 6. Przyjęcie sprawozdania Dyrektora Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się” Caritas Diecezji Ełckiej w Gołdapi za okres 01.01.2016-31.12.2016 r. z realizacji zadania publicznego „Prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym” – referuje Dyrektor Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się”.
 7. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi w roku 2016 – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.
 8. Przyjęcie informacji z realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w roku 2016 – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi.
 9. Przyjęcie informacji z realizacji zadań z zakresu promocji powiatu w roku 2016 oraz zamierzenia na rok 2017 – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 10. Sprowadzanie z realizacji „Programu Współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, za rok 2016”.
 11. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi – referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
  2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2017- 2033 – referuje Skarbnik Powiatu,
  3. zmian budżetu powiatu w roku 2017– referuje Skarbnik Powiatu,
 12. Sprawy bieżące.
 13. Wolne wnioski.
 14. Wnioski Komisji.
 15. Zamknięcie posiedzenia.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 814) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

 Jaromir Andrzej Krajewski