LXXIII (73) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad LXXIII (73) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 16 marca 2017 roku o godz. 1210
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie sprawozdanie z przeprowadzonych remontów i modernizacji w Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się” w Gołdapi w 2016 roku – referuje Dyrektor Domu św. Faustyny „Nie Lękajcie się”.
 3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zwiększenia planu finansowego Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi – referuje Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi.
 4. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych na rok 2017 w ramach „ Programu wyrównanie różnic miedzy regionem III” inwestycji pod tytułem „Wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem chodników o nawierzchni z kostki betonowej przy budynku nr 2 Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi oraz zwiększenia środków budżetu szkoły – referuje Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi.
 5. Rozpatrzenie wniosku Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w sprawie przyznania 6 godzin w szkolnym planie nauczania w okresie 4 letnim w technikum w celu realizacji innowacji pedagogicznej pn.: „informatyczne zielone garnizony”- referuje Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi.
 6. Rozpatrzenie wniosku w sprawie dokonanie zmian w budżecie wydatków Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Gołdapi w rozdziale 85406 – przesunięcia między paragrafami oraz zwiększenie budżetu w rozdziale 80146 i utworzenie w nim paragrafu 4700 – referuje Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi.
 7. Rozpatrzenia wniosku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wydatków majątkowych w 2017 roku do zadania pn.: „Zakup samochodu ciężarowego używanego z czołownicą i pługiem” – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.
 8. Rozpatrzenie wniosku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi w sprawie dokonania zmian w budżecie jednostki zwiększenia oraz przesunięcia środków między paragrafami – referuje Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi.
 9. Rozpatrzenie wniosku Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki – referuje Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi.
 10. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wystąpienia do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z pięcioma wnioskami w sprawie przyjęcia na rzecz Powiatu Gołdapskiego 14 działek o ogólnej powierzchni 4,6067 ha, położonych na terenie gminy Banie Mazurskie i Dubeninki – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 11. Rozpatrzenia wniosku GoldMedica Sp. z o. o. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę mienia – referuje Prezes Zarządu GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi.
 12. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. podwyższenia kapitału zakładowego GoldMedica sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi i objęcia przez Powiat Gołdapski udziałów w podwyższonym kapitale Spółki – Prezes Zarządu GoldMedica sp. z o.o. w Gołdapi,
  2. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi działek: 671/8; 671/10 i 671/12 o ogólnej powierzchni 0,7920 ha, położonej w mieście Gołdap przy ul. Lipowa – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi za rok 2016 – referuje Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej.
 14. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi – referuje Główny Specjalista ds. Edukacji,
  2. dostosowanie sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Gołdapskiego – referuje Główny specjalista ds. Edukacji,
  3. przystąpienia do realizacji projektu pn. Przebudowa mostu (JNI – 30004068) w miejscowości Stańczyki w ciągu drogi powiatowej nr 1936N w kilometrze 1+880 – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,
  4. przystąpienia do realizacji projektu pn. „ Budowa kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 4802N – ul. Bagienna w Gołdapi”– referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,
  5. przystąpienia do realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi nr 4854N ul. Zielona w miejscowości Gołdap” – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.
 15. Sprawy bieżące.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciołek