Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu

Minister Klimatu i Środowiska uprzejmie informuje, że w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w cyklu 5-letnim, rozpoczęło się wykonanie opracowania pod nazwą „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024”. Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach, będą również służyły formułowaniu realizacji i oceny polityki leśnej Państwa.

Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów i polegają na pomiarach oraz obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4×4 km. Prace terenowe będą wykonywane przez poszczególne oddziały Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą do właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o umożliwienie pracownikom wyżej wymienionego przedsiębiorstwa państwowego wstępu na teren lasów oraz założenia w nich powierzchni próbnych według zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu, zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w kwietniu 2020 roku, a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

Comments are closed.