Spotkanie konsultacyjne w sprawie projektów tzw. uchwał antysmogowych

 

logo urzędu marszałkowskiego województwa warmińsko-mazurskiego

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

organizowane w ramach konsultacji społecznych projektów uchwał Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wprowadzenia na terenie województwa ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, o których mowa w art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

 

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego mając na celu zapewnienie możliwie najszerszego udziału społeczeństwa w opracowaniu projektów uchwał, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973), uprzejmie zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące:

  • Projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wprowadzenia na obszarach miast w województwie warmińsko-mazurskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;
  • Projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wprowadzenia na terenach poza obszarami miast w województwie warmińsko- mazurskim, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Spotkanie odbędzie się w dniu 19 stycznia 2022 r. o godzinie 1000, w formie on-line przy użyciu aplikacji webex.

Informacje organizacyjne:

Spotkanie jest częścią trwających konsultacji społecznych projektów uchwał Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wprowadzenia na terenie województwa ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, o których mowa w art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Projekty tzw. uchwał antysmogowych udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (BIP) pod adresem: https://bip.warmia.mazury.pl/ , w zakładce: „Konsultacje społeczne”, gdzie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące procedur i przebiegu konsultacji.

Na spotkaniu zostaną omówione założenia projektów tzw. uchwał antysmogowych dla obszarów miast i terenów poza obszarami miast, następnie chętne do zabrania głosu osoby będą miały

2 minuty   na   przedstawienie   swoich   uwag,   opinii   i   wniosków.   Spotkanie będzie nagrywane, a przedłożone uwagi zostaną rozpatrzone po spotkaniu konsultacyjnym.

Wszystkie wypowiedzi zostaną potraktowane jako uwagi wniesione ustnie do protokołu, w ramach konsultacji społecznych.

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie na adres a.nowik@warmia.mazury.pl wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do 18 stycznia br.

Jednocześnie przypominamy, że konsultacje społeczne w sprawie projektów tzw. uchwał antysmogowych potrwają do 21 stycznia 2022 r. włącznie. Do tego czasu można składać uwagi do ww. projektów  uchwał zgodnie z procedurami określonymi na stronie https://bip.warmia.mazury.pl/, w zakładce: Konsultacje społeczne przy użyciu formularza zgłaszania uwag, opinii i wniosków.

Klauzula informacyjna RODO:

Zgodnie z obowiązkiem nałożony m art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

  • Administratorem danych osobowych jest Województwo Warmińsko – Mazurskie, E. Plater 1, 10-562 Olsztyn;
  • Administrator wy znaczył Inspektora Ochrony Danych, z który m kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury .pl;
  • dane osobowe przetwarzane będą w celu wy pełnienia przez administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w ty m w szczególności zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu wy mienionych na wstępie dokumentów, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 6 ust. 1 lit. c ww. Rozporządzenia;
  • dane osobowe nie będą przekazywane inny m odbiorcom;
  • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wy konania wszystkich obowiązków administratora wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • w każdy m czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Comments are closed.