Przygotowanie wniosku o płatność w ramach RPO WiM 2014–2020 – bezpłatne szkolenie

Uwaga!!! Zmieniły się Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014–2020. W związku z powyższym program szkolenia został zaktualizowany, a na szkoleniu zostaną omówione zmiany.

Informacje o szkoleniu

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie adresowane do beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM 2014–2020).
Tematem szkolenia jest Przygotowanie wniosku o płatność w ramach RPO WiM 20142020.

Wykładowcą będzie Pan Michał Byliniak

Termin i miejsce szkolenia

19-20 marca 2020 roku w godzinach 8.00–16.15 w każdym dniu.

OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.

Szczegóły dostępne na pod adresem:

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/6319/przygotowanie-wniosku-o-platnosc-w-ramach-rpo-wim-2014%E2%80%932020

 

 

 

Comments are closed.