XXIX (29) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

 

Proponowany porządek obrad XXIX (29) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 16 października 2019 roku o godz. 0800
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z XXVII (27), XXVIII (28) posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na zwolnienie wychowanków Bursy Szkolnej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi z opłaty za zakwaterowanie – referuje Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi,
  2. wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Gołdap nieruchomości położonej w Gołdapi stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
  3. przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za III kwartał 2019r.
 4. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2019 roku – referuje  Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Gołdapski – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.
  3. przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat gołdapski w roku szkolnym 2018/2019 referuje Główny specjalista ds. edukacji
  4. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Gołdapskim a Powiatem Ełckim w sprawie prowadzenia zadań edukacyjnych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej oświaty referuje Główny specjalista ds. edukacji
  5. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2019–2034 referuje Skarbnik Powiatu,
  6. zmian budżetu powiatu w roku 2019- referuje Skarbnik Powiatu.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

 Marzanna Marianna
Wardziejewska